Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad (MR) Prof. waterinkschool

Emailadres: mr@profwaterinkschool.nl

Op schoolniveau (medezeggenschapsraad) en op bestuursniveau (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) is de medezeggenschap van ouders wettelijk geregeld. 
Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) van kracht. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De belangrijkste wijzigingen zijn:
- De GMR is meer een onafhankelijke raad geworden, die eigen bevoegdheden heeft en zich bezighoudt met zaken van gemeenschappelijk belang.

- Het personeelsdeel en het ouderdeel van (G)MR hebben, afzonderlijk van elkaar, ook een aantal onderwerpen waarover alleen zij adviseren.
- De wettelijke status van het personeelsdeel van (G)MR is die van een ondernemingsraad.

- Het belang van goede, tijdige informatie voor de (G)MR neemt toe.
- Leden van de MR kunnen geen deel uitmaken van de klankbordgroep
Daar waar de gemeenschappelijke mede-zeggenschapsraad (GMR) zich bezighoudt met zaken van gemeenschappelijk belang, spreekt de medezeggenschapsraad (MR) alleen over zaken van schoolbelang. De gesprekspartner van de MR is de directeur. Veel beslissingen over belangrijke schoolzaken nemen zij samen.
Onze MR bestaat uit:

 

Juf Inge Groen (voorzitter, teamlid)
Dhr. Hannibal Guichelaar (ouder)

Mevr. Annelies Huisman (ouder)
Dhr. Herwin Ribberink (ouder)
Juf Fenneke Brink (teamlid)
Juf Rita Dekker(teamlid);                                              

Klik hier of op het potlood om nader kennis te maken met de MR-leden:
Actuele documenten:
*Samenvatting notulen 16-10-2018
*Samenvatting notulen 17-04-2018
*Samenvatting notulen 21-11-2017
*Samenvatting notulen 19-09-2017
*Jaarverslag 2016-2017
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): De GMR heeft als gesprekspartner de voorzitter van het college van bestuur. 
De taken en bevoegdheden van de MR en de GMR zijn vastgelegd in reglementen. Voor belangstellenden is een exemplaar ter inzage aanwezig.

De vertegenwoordiging van de scholen in de GMR is als volgt geregeld. De scholen van Chrono zijn ingedeeld in 4 clusters. Elk cluster is met 2 leden (1 ouder en 1 personeelslid) vertegenwoordigd in de 
GMR te weten:

Cluster 1: 
CNS Balkbrug, de Regenboog, de Ark en de Groen van Prinstererschool
Cluster 2: 
De Bron, de Akker, de PWS, de Elzenhof

Cluster 3: 
De Marsweijde, de Vlinder, cbs Rheezerveen, ds. Koningsbergerschool
Cluster 4: 
De Bloemenhof, ‘t Kompas, de Kastanjehof, prof. Waterinkschool
 
Namens ons cluster zit Fenneke Brink in de GMR